Дъждуване на овошки

  • Надкоронно дъждуване за напояване на млади дръвчета
  • Надкоронно охлаждане на овошки чрез дъждуване
  • Дъждуване на култури в междуредията на овошки
  • Дъждуване на овошки срещу измръзване